ΠΥΞΙΣ

ΠΥΞΙΣ: ΕΠίτευξη Υψηλού βαθμού επιχειρησιακής επίγνωσης σε περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων με χρήση τεχνολογιών “ευφυών χώρων” και επαυΞημένης πραγματΙκότηταΣ

PIXIS: Increased situation awareness in case of emergency using the Smart Spaces paradigm and Augmented Reality techniques

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογιας (ΓΓΕΤ) (1309-BET-2013).
Funded by: General Secretariat for Research and Technology (GSRT) (1309-BET-2013).

Σκοπός του έργου ΠΥΞΙΣ

Σκοπός του έργου ΠΥΞΙΣ είναι η αύξηση της επιχειρησιακής επίγνωσης σε περιπτώσεις κρίσεων στο χώρο της ναυτιλίας με χρήση τεχνολογιών “ευφυών χώρων” που βασίζονται σε δίκτυα αισθητήρων και τεχνολογιών οπτικής ανάδρασης της πληροφορίας, η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και η ευφυής διανομή περιεχομένου με χρήση μεθόδων επαυξημένης πραγματικότητας.

Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αντιμετώπισης ατυχημάτων ή και ασφαλούς εκκένωσης σκάφους στην επιβατική ναυτιλία, οδηγώντας στην αύξηση του αισθήματος ασφαλείας επιβατών και πληρώματος. Σε τέτοιες καταστάσεις ακόμα και εκπαιδευμένα πληρώματα καταβάλλονται πνευματικά από τις ταχύτατες αλλαγές των καταστάσεων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια επικίνδυνων ατυχημάτων σε περιορισμένου χώρου περιβάλλοντα και συνθήκες αυξημένου πλήθους. Έτσι συχνά αδυνατούν να αντιδράσουν έγκαιρα και σωστά. Η λύση που προτείνει το έργο είναι η ολιστική αντιμετώπιση του θέματος με την υιοθέτηση των «ευφυών χώρων».

Οι «ευφυείς χώροι» (“Smart Spaces”), είναι μια τεχνολογική μετεξέλιξη του παραδείγματος της πανταχού παρούσας υπολογιστικής (ubiquitous and pervasive computing). Η συλλογή των δεδομένων στον “ευφυή χώρο” επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται η ενεργός συμμετοχή του χειριστή, ούτε μεταφόρτωση εφαρμογών ή ρύθμιση (σε μια επείγουσα ανάγκη δεν έχει άλλωστε το χρόνο). Πρέπει ο χώρος που τον περιβάλλει να είναι σε θέση να συλλέξει τα δεδομένα, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της διαθέσιμης πληροφορίας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση των αισθητήρων που υπάρχουν τοποθετημένοι στο χώρο και αξιοποιούν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αισθητήρες που αλληλεπιδρούν με αντικείμενα που φέρει ο επιβάτης ή ακόμα και αισθητήρες που ενσωματώνονται στο smartphone τερματικό, που ήδη έχει ο επιβάτης (δεν απαιτείται δηλαδή custom τερματικό προσαρμοσμένο σε εξειδικευμένη χρήση).

Η αξιοποίηση των δεδομένων που θα προέλθουν από τις παραπάνω πηγές δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν και να αξιοποιηθούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης από τον άνθρωπο-χειριστή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο σύντηξης δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες που θα οδηγούν στην άντληση συμπερασμάτων. Τα δεδομένα που θα δημιουργούνται θα τροφοδοτούνται στους αλγόριθμους σύντηξης δεδομένων προσαρμοσμένων στις ανάγκες συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων DSS. Το σύστημα προβολής και διάχυσης της επιχειρησιακής κατάστασης θα απευθύνεται σε στελέχη και το πλήρωμα του σκάφους και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, ενώ θα τροφοδοτεί με εικόνα τα έξυπνα τερματικά, καθώς και το σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας.

Υλοποίηση διεργασιών στα πλαίσια του έργου «ΠΥΞΙΣ»

Στα πλαίσια του έργου «ΠΥΞΙΣ» το εργαστήριο συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων διεργασιών:

  • Πλάνο διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου
  • Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφή σεναρίων και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας «ΠΥΞΙΣ»
  • Ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών του smart space, και ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους
  • Συμμετοχική παροχή πληροφορίας από τους χρήστες και σύντηξη δεδομένων για εξαγωγή πληροφοριών θέσης και κατάστασης
  • Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά τερματικά

 

Ορόσημα (Milestones)

  1. Συλλογή & ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη και αξιολόγηση αλγορίθμων εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας «ΠΥΞΙΣ» (25/6/2014).
  2. Υλοποίηση και δοκιμή επιλεγμένων αλγόριθμων εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους (28/11/2014).
  3. Διεξαγωγή και ανάλυση μετρήσεων σε εσωτερικούς χώρους, αρχική ανάπτυξη του περιβάλλοντος του smart space (30/1/2015).

 

Το έργο με τίτλο «Επίτευξη υψηλού βαθμού επιχειρησιακής επίγνωσης σε περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων με χρήση τεχνολογιών “ευφυών χώρων” και επαυξημένης πραγματικότητας» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΚΕΠΠ) συμμετέχει ως υπεργολάβος της εταιρείας ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε.